OPŠTE ODREDBE

Ovi Uslovi korišćenja regulišu prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluge ONLINE KURSEVA. Servis koji se nalazi na internet adresi https://anima.rs (u daljem tekstu Servis) je usluga informacionog društva koju pruža ANIMA d.o.o. Bata ​​Lakina 4, Beograd, matični broj: 07740448, PIB: 100289900 (Firma).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Usluge i predstavljaju odredbe ugovora zaključenog između Kompanije i svakog pojedinačnog korisnika Usluge. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupanjem i korišćenjem Usluga Kompanije, korisnici prihvataju Uslove korišćenja, i na taj način zaključuju ugovor o pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluga informacionog društva. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na svaki pristup sadržaju Usluge.

Poslovanje Kompanije putem ove usluge prvenstveno je regulisano Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i kao i drugi propisi pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu uređeni navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštite podataka, kao i autorskih prava, a u svemu u skladu sa pravilima informatičke struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Usluga nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili uslugu posredovanja pri zapošljavanju, niti Kompanija pruža ili pruža bilo koju drugu uslugu, osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji objavljuju korisnici ili kreiran objedinjavanjem javno dostupnih podataka, niti garantuje tačnost ili upotrebljivost informacija predstavljenih putem dostupnog sadržaja.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da u bilo kom trenutku ukloni bilo koji sadržaj sa Usluge.

INTEGRITET I OPIS USLUGE

Tekstovi, komentari i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, tačni i ni na koji način ne krše zakone Republike Srbije. Za tačnost i tačnost unetih podataka odgovoran je isključivo korisnik koji je uneo podatke. Tačnost unosa implicira da potiču iz kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke niti davati svoje korisničke podatke trećoj strani. Korisnik može obavestiti Kompaniju ako sumnja na neovlašćeno korišćenje njegovih pristupnih podataka.

Svako korišćenje Usluge u celini ili bilo kog njenog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Kompanija će, u svakoj prilici, pružiti punu podršku u zaštiti prava ličnosti, privatnosti, imovinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima koja imaju ova prava, odnosno onim licima čija su prava povređena, bez odlaganja:

– na obrazloženi zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, kao što je dokaz o povredi žiga, dostavljena sudska odluka ili odluka drugog nadležnog organa, ukloni sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuva za potrebe dokazivanja,

– da nadležnom organu, na zahtev, dostavi podatke o korisniku čijim unosom je povređeno neko od navedenih ili drugih prava,

– preduzima sve potrebne aktivnosti u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kompanija prenosi elektronske poruke koje joj dostavljaju korisnici usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne bira podatke ili dokumente koji se prenose, ne isključuje i ne menja podatke u sadržaju. poruka ili dokumenata, niti izbor prenosa primaoca. U skladu sa navedenim, preduzeće je pružalac usluga informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini. Kompanija zadržava pravo da promeni, otkaže (bilo privremeno ili trajno) bilo koji element Usluge, usluge koje pruža, kao i sadržaj ili unos, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobre poslovne prakse. Svi rokovi i rokovi prikazani preko Servisa, kao i vremenska zona i radni dani se računaju prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici

Korisnicima usluga koje Kompanija pruža putem Servisa smatraju se posetioci, registrovani korisnici, fizička i pravna lica, oglašivači. Korisnik može da postavlja i objavljuje sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Posetilac

Posetilac je lice koje pristupa Servisu putem Interneta u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijavljivanja ili registracije za Servis. Posetilac može da se upozna sa delom sadržaja dostupnog na Servisu, bez plaćanja naknade. Pored toga, posetilac, odnosno neregistrovani korisnik, ima mogućnost objavljivanja određenih sadržaja, odnosno komentara. Nakon što posetilac ostavi komentar, Kompanija će mu poslati e-mail u svrhu verifikacije, odnosno da potvrdi da je e-mail adresa sa koje je komentar ostavljen zaista vlasništvo posetioca koji je ostavio komentar .

Call Now Button