Politika pritužbi

Reklamacije možete poslati na office@anima.rs, gde ćete navesti svoje ime i prezime, e-mail adresu, broj porudžbine koju ste dobili uz robu i opis razloga reklamacije.

Odgovor ćete dobiti najkasnije u roku od 8 dana od prijema žalbe, pismenim ili elektronskim putem. ANIMA d.o.o. ima rok od 15 dana da reši prigovor.

ANIMA d.o.o. je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za otkazivanje, refundira primljene uplate od potrošača, uključujući troškove dostave. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pismenu potvrdu ili elektronski potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija navedena u evidenciji primljenih reklamacija.