Solidworks
Sadržaj lekcije

Ukoliko ste uspešno kreirali neki element, možete ga ugraditi u neki sklop ili ga prikazati u formi tehničkog crteža. Pošto smo rad sa sklopovima obradili u prethodnom poglavlju vreme je da vam pokažem kako se kreiraju crteži.

U tom cilju ću prvo iz File menija pokrenuti funkciju Make Drawing from Part a program će mi ponuditi mogućnost da izaberem šablon po kome će biti postavljeni osnovni parametri. U ovom trenutku mi je na raspolaganju samo jedan šablon (LinkedIn Drawing), ali postoji mogućnost da izborom opcije Novice pokrenem funkciju Drawing i na taj način kreiram potpuno novi crtež. Da bih ubrzao čitav postupak, ja ću se odlučiti za prvu mogućnost i sa OK preći na sledeći korak.

Program će automatski preći u režim koji je predviđen za izradu tehničkih crteža a kao što vidite, za početak će na ekranu će biti prikazan prazan list papira. On doduše već sadrži neke elemente poput okvirnih linija, osnovnog opisa i legende, ali glavni sadržaj tek treba da bude ubačen. To se vrlo lako može postići izborom neke od opcija koje se nalaze sa desne strane ekrana jer one u stvari predstavljaju različite prikaze istog elementa. Ja ću se odlučiti za prvu stavku (Top) i jednim potezom kreirati osnovni sadržaj budućeg radioničkog crteža. On se odlično uklopio u izabrani šablon ali ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni trenutnim stanjem, možete ga lako promeniti primenom neke od ponuđenih opcija. To se pre svega odnosi na prikaz osnovnog elementa, jer je dovoljan samo jedan klik da bi se umesto osnove na ekranu pojavila bočna projekcija ili aksonometrija. Ja ću se ipak vratiti na prethodno stanje i konačno potvrditi osnovne parametre.

Ukoliko ipak poželite da se vratite na prethodni korak, dovoljno je da selektujete osnovni element pa će se na ekranu ponovo pojaviti iste opcije. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se malo poigram sa osnovnim prikazom koji može da bude osenčen (Shaded) ili strogo linijski (Wireframe) mada je najbolje da ostane u obliku koji skriva nevidljive ivice (Hidden).

Pošto sam uspešno postavio osnovni sadržaj, vreme je da svoj crtež dopunim sa nekoliko različitih projekcija. To se može postići primenom funkcije Projected View koja se nalazi u Drawing odeljku pa ću zato kliknuti na istoimenu ikonicu i odmah selektovati osnovni sadržaj. Ako nakon toga kursor pomerim na desnu stranu na ekranu će se pojaviti odgovarajuća projekcija a od mene se očekuje još samo da odredim njen konačni položaj. Na sličan način bih mogao da izaberem bilo koji od karakterističnih prikaza jer je dovoljno da samo pomeram kursor i pratim šta se dešava na ekranu. Za konačan izbor je ipak neophodno pritisnuti levi taster miša i na taj način fiksirati položaj novog elementa. Pošto je čitav postupak vrlo jednostavan, možete ga ponoviti još nekoliko puta i tako kreirati više različitih projekcija. Naravno, ukoliko niste zadovoljni kako je sve ovo ispalo, jednostavno selektujete odgovarajući detalj i pomerite ga na novu lokaciju. Ja ću na ovaj način premestiti prostorni prikaz a ako isti postupak primenim za osnovni element, to će se automatski odraziti i na njegove projekcije. Drugim rečima, one će takođe biti premeštene jer je za pravilan prikaz neophodno zadržati vezu sa osnovnim sadržajem.

Za kreiranje pojedinih prikaza se najčešće koristi tzv. projekcija trećeg ugla (Third Angle Projection) a to podrazumeva da će iznad osnovnog elementa biti postavljen pogled odozgo a ispod njega prikaz sa donje strane. U nekim delovima sveta se koristi drugačiji princip koji podrazumeva suprotne projekcije a ako vam taj način više odgovara, kliknite desnim tasterom miša na slobodan deo ekrana i iz pomoćnog menija izaberite stavku Properties. Nakon toga vam neće biti teško da izaberete odgovarajući režim (Type of projections) ali imajte u vidu da će se to automatski odraziti na trenutni prikaz. Meni se više dopada onako kako je bilo, pa ću se vratiti na prethodno stanje i proveriti da li je sve na svom mestu.

Sledeća stvar koju bih želeo da vam pokažem je dodavanje kotnih linija pa ću u tom cilju pokrenuti funkciju Smart Dimensions i odmah uveličati odgovarajući detalj. Nakon toga je potrebno još samo da izaberem pojedine ivice i odredim položaj nove kotne linije. Na isti način bih mogao da označim i prečnik ove kružnice ili debljinu osnovnog dela a program će se automatski postarati da se na ekranu pojave tačne dimenzije. 

Za precizniji opis geometrije pojedinih delova neophodno je da se osim različitih projekcija prilože i odgovarajući preseci. To se može postići primenom funkcije Section View pri čemu je dovoljno da jednim klikom obeležite mesto preseka i zatim odredite položaj novog priloga. Kao što vidite, on će biti automatski kreiran pa mi neće biti teško da vidim koliko iznosi dubina trougaonog žljeba koji se nalazi na vrhu. Ovaj podatak zaslužuje i posebnu kotnu liniju pa ću zato pokrenuti funkciju za kotiranje i sa nekoliko klikova dovršiti čitav postupak. Iz ovog preseka se može zaključiti da kružnica koja se nalazi u sredini u stvari predstavlja otvor a to potvrđuje i prostorni prikaz u gornjem desnom uglu crteža.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button