Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

Ukoliko želite da menjate neki od postojećih objekata, morate ga prvo selektovati. Pri tome nije bitno da li planirate njegovo brisanje, pomeranje, kopiranje ili neku drugu operaciju, na ekranu će se uvek prvo pojaviti tzv. Select Object Prompt.

Ja ću kao primer iskoristiti ovaj arhitektonski crtež i odmah pokrenuti komandu za pomeranje – Move. Nakon toga će se umesto uobičajenog kursora na ekranu pojaviti mali kvadratić pored koga piše Select objects. Najjednostavniji način da izaberete željeni objekat je da kliknete na njega i to se u AutoCAD-u naziva Picking. Ukoliko želite da jednim potezom izmenite više objekata, jednostavno nastavite dalje i selektujte sve što vam je potrebno. Ovaj način izbora je zaista jednostavan ali i prilično neefikasan jer bi mi trebalo mnogo vremena da selektujem sve elemente koji čine ovo stepenište. U ovakvim situacijama je mnogo lakše da selekciju izvršite tako što ćete uokviriti područje na kome se nalaze željeni objekti. Ja ću u tom cilju kliknuti na ovaj prazan prostor pored stepeništa i potruditi se da okvir za selekciju obuhvati sve njegove elemente. Kao što vidite, sve što se našlo unutar ovog okvira je automatski selektovano a to je mnogo efikasnije od pojedinačnog odabira. Ukoliko iz bilo kog razloga niste zadovoljni ovim izborom, možete ga poništiti jednostavnim pritiskom na taster Esc.

Ja ću ponovo pokrenuti komandu Move, jer bih želeo da vam pokažem još jedan način na koji možete ubrzati svoj izbor. Ovoga puta ću položaj okvira definisati sa suprotne strane, tj. prvo ću kliknuti na njegov donji desni ugao a zatim se pomeriti na levu stranu. Površina koju obuhvatim će sada biti prikazana zelenom bojom a to znači da je aktivan tzv. Crossing režim selekcije. On mi omogućava da u izbor uključim i elemente koji su samo delimično obuhvaćeni i na taj način ubrzam selekciju. Upravo iz tog razloga je u izbor uključena i linija koja predstavlja ogradu bez obzira što njen položaj znatno odstupa od selektovanog područja. Da bi vam bilo jasnije u čemu se ovaj sistem selekcije razlikuje od prethodnog, ja ću ponoviti komandu Move i uokviriti jedan deo stepeništa. Pošto sam ovoga puta selekciju izvršio sa leva na desno, program je automatski aktivirao tzv. Regular selection režim a to znači da će biti izabrani samo oni elementi koji su u celosti obuhvaćeni ovim okvirom. Povlačenjem miša na suprotnu stranu se automatski aktivira Crossing režim pri čemu je za uspešan izbor dovoljan i delimičan dodir. 

Ukoliko vam ne odgovara da se pri odabiru koristi pravougaoni okvir, upotrebite tzv. Fence režim. On vam omogućava da slobodno definišete željeno područje i na taj način još preciznije obuhvatite pojedine elemente. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću pokrenuti komandu Move i pritiskom na tastere F i Enter preći u željeni režim. I u ovom slučaju će biti selektovani svi elementi koje dodirnem a najlepše od svega je što pri tome mogu slobodno da se krećem po čitavom crtežu. Na sličan način funkcioniše i tzv. Lasso režim a jedina razlika je u tome što u ovom slučaju možete bez ikakvih ograničenja obeležiti željeno područje. Dovoljno je da u odgovarajućem trenutku pritisnete levi taster miša i držite ga sve dok ne obuhvatite ono što vam je potrebno. Pri tome nije bitan smer u kome vršite selekciju, jer će uvek biti izabrani samo oni elementi koje obuhvatite u celosti.

U nastavku lekcije ću vam pokazati kako možete da poništite pogrešnu selekciju. U tom cilju ću nekoliko puta kliknuti na crtež i izabrati pojedine elemente. Ukoliko se ispostavi da sam pri tome napravio grešku, dovoljno je da pritisnem taster Shift i ponovo kliknem na odgovarajući element. AutoCAD će ga automatski ukloniti iz grupe izabranih pa mogu da otpustim ovaj taster i nastavim sa normalnom selekcijom. Ukoliko se javi potreba da iz grupe odabranih izbacite nekoliko elemenata primenite sledeći postupak. Bez prekidanja trenutno aktivne komande pritisnite taster R i Enter i na taj način aktivirajte tzv. Remove object režim. Ako nakon toga kliknete na neki od izabranih objekata on će biti isključen iz selekcije a isti postupak možete ponavljati sve dok ne postignete željeni rezultat. Za povratak na normalni režim u kome se mogu birati novi elementi potrebno je pritisnuti tastere A i Enter. Ja ću iskoristiti priliku da selektujem još par linija i nakon toga sa Esc prekinuti ovu komandu.

Pre nego što vam predstavim još neke od načina na koje možete izvršiti selekciju, ja ću nacrtati dve nezavisne linije. Ukoliko se ispostaviti da sa poslednjim elementom nešto nije u redu, postoji prečica koja mi omogućava da ga automatski selektujem. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću pokrenuti komandu Move i pritisnuti tastere L i Enter. To će za posledicu imati izbor poslednjeg nacrtanog elementa a to je linija koje se nalazi sa desne strane. Nakon toga mogu da nastavim dalje i dovršim komandu Move.

Za pravilnu demonstraciju sledeće prečice mi je potrebna odgovarajuća priprema. Zato ću ponovo pokrenuti komandu Move, pojedinačno selektovati obe linije i premestiti ih na novu lokaciju. Ukoliko se ispostavi da su mi za sledeći korak potrebni isti elementi, mogu da ih selektujem na mnogo jednostavniji način. Dovoljno je da pokrenem odgovarajuću komandu i da pritiskom na tastere P i Enter aktiviram prečicu pod nazivom Previous. AutoCAD će automatski selektovati elemente koje sam prethodno koristio i omogućiti mi da nastavim sa radom. Čak i ako se na crtežu pojave neki novi elementi, program će i dalje pamtiti one koje su bili uključeni u prethodnu selekciju pa mogu da ponovim funkciju za kopiranje i sa Previous iskoristim iste linije.

Ukoliko želite da jednim potezom selektujete sve elemente koji se nalaze na crtežu, i za to postoji odgovarajuća prečica. Ja ću u tom cilju pokrenuti komandu Move i kao odgovor na selekciju otkucati All i pritisnuti Enter. U tom trenutku će praktično čitav crtež biti selektovan mada postoje i izuzetci o kojima ću vam pričati u nekoj od narednih lekcija. Meni ove dodatne linije više neće biti potrebne pa ću ih zato ukloniti sa crteža.

Sada je vreme da vam pokažem još jedan zanimljiv način na koji možete selektovati srodne elemente. Naime, ukoliko se pojavi potreba da pomerite celo stepenište, ni jedan od do sada prikazanih sistema za selekciju vam neće biti od naročite koristi. Zato vam savetujem da jednostavno kliknete na jednu od horizontalnih linija i na taj način napravite prvi korak. Ako nakon toga pritisnete desni taster miša na ekranu će se pojaviti meni sa dodatnim opcijama pa vam neće biti teško da iz njega izaberete stavku pod nazivom Select Similar. U tom trenutku će AutoCAD automatski selektovati sve srodne elemente što u ovo slučaju predstavlja čitavo stepenište. Jedini uslov za uspešnu selekciju je da svi objekti budu istog tipa (u ovom slučaju linije) i da se nalaze na istom sloju (Layer-u).

Ako isti postupak ponovim sa ovim malim kružićem koji predstavlja deo ograde, AutoCAD će automatski izabrati sve kružnice koje se nalaze na tekućem Layer-u. Na žalost, ova selekcija neće obuhvatiti nijednu liniju, bez obzira što se na istom sloju nalazi još mnogo ovakvih objekata.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam pokažem još nekoliko načina na koje možete izvršiti selekciju. Za početak ću otkucati sledeći niz znakova P R O P a to će biti dovoljno da se na ekranu pojavi prečica za pokretanje funkcije Properties. Ako nakon toga pritisnem i Enter, biću u prilici da iz ove palete izaberem ikonu pod nazivom Quick Select i pređem na sledeći okvir. Kao što vidite, on mi omogućava da primenim različite kriterijume i na taj način selektujem određene elemente. Ja ne želim da se pri tome koristi čitav crtež (Entire drawing) pa ću kliknuti na ovu ikonu i selektovati njegovu desnu polovinu. Nakon toga će u vrhu okvira biti postavljen natpis Current selection što znači da će u obzir biti uzeti samo oni objekti koje sam prethodno izdvojio. Kao dodatni kriterijum ću iz ove liste izabrati opciju Line da bi se na kraju ograničio na jedan od postojećih Layer-a. Možda je ipak bolje da umesto toga izaberem parametar koji se odnosi na boju (Color) i sa OK zatvorim ovaj okvir. Kao što vidite, AutoCAD će efikasno izdvojiti samo one elemente koji zadovoljavaju postavljene kriterijume što je mnogo lakše nego da sam ih birao na neki drugi način.

Na ovoj paleti se nalazi još jedna zanimljiva funkcija. Ona nosi naziv Pickadd a ako je aktiviram, to će se u velikoj meri odraziti na način selektovanja pojedinih elemenata. Naime, do sada ste mogli da pojedinačnim odabirom kreirate sve veću grupu ali ako aktivirate funkciju Pickadd svaka naredna selekcija će poništiti prethodnu. To praktično znači da možete selektovati samo po jedan element. Meni to trenutno ne odgovara, pa ću isključiti ovu funkciju i vratiti sa na normalan režim rada.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button