Dynamic HTML

3,480 Din.

Dinamički HTML vam omogućava da obogatite svoje Web stranice

 

Šifra proizvoda: 27 Kategorija:

Opis

Dinamički HTML vam omogućava da svoje Web stranice obogatite sadržajima kao što su audio i video kontrole, filteri, tranzicije, ActiveX itd. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate tehniku upotrebe skriptova, manipulišete JavaScript kodom, upravljate fontovima i drugim naprednim tehnikama. Posebna pažnja je posvećena radu sa stilovima (CSS) tj. formatiranju sadržaja Web stranice.

 

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Alati za kreiranje dinamičkog HTML-a
  Planiranje dinamičke strane, Unos dinamičkih elemenata, Skriptovanje, Cascading Style Sheets, Multimedijalne komponente, Povezivanje podataka, Planiranje Web strane
 • Predstavljanje okvira DHTML-a
  Osnove o tagovima, Tagovi za formatiranje, Image tagovi, Hipelink tagovi, Frejmovi, Table row parametar, Dinamički objektni model, Struktura dinamičkog modela, ID parametar, Events – događaji, Event Handlers, Metode za okidanje događaja, Kolekcije
 • Uvod u skriptove
  Skriptovi, JavaScript, Prednosti skriptova, Script tagovi, Primer skripta, Osnovni Event Handleri, Ugnježdeni Event Handler-i, Funkcije, Ponovno korišćenje funkcija
 • Uvod u objektno orjentisano skriptovanje
  Još neke osobine HTML-a, Notacija sa tačkom, Hvatanje događaja, Span objekat, Vezivanje funkcija, Pojavljivanje događaja, Korišćenje kolekcija
 • Rad sa podacima
  Promenljive i nizovi, Numerički tipovi podataka, Boolean promenljive, NULL i nedefinisani tipovi, Dodela objekata promenljivama, Kontrole akcija, Uslovni iskazi, Delovi uslovnog iskaza, Petlje – Loops
 • Predstavljanje Dynamic stilova
  In-line styles, Definicije stilova, Global Style Sheets Overriding – poništavanje, Kreiranje CSS-a, Povezivanje CSS-a sa stranom, Grupisanje, Korišćenje stenografskih svojstava, Izmena Pseudoclass atributa
 • Kontrola teksta pomoću stilova
  Atributi fontova, Font-family, Font-style, Font-variant, Font-weight, Font-size, Span tag, Atribut teksta, Ugnježdeni fontovi, Korišćenje WEFT-a, Dinamički stilovi, Kreiranje boje pozadine, Ubacivanje slike u pozadini, Pozicioniranje slike u pozadini, Dynamic Style Borders, Podešavanje margina
 • Skriptovanje i dinamički stilovi
  Scripting CSS osobine, Funkcija Change It, Linija koje se šire i skupljaju, Korišćenje Visibility atributa, Kreiranje pokreta;
 • Kreiranje multimedijalnih stilova
  Multimedijalni elementi, Primena filtera, Slojeviti – Layering filteri, Primena prelaza, Kombinovanje filtera i prelaza ;
 • Dinamičke kontrole
  Prednosti Direct animacije, DirectAnimation kontrole, Structured Graphics kontrole, Strukturne grafike i primitive, Manipulisanje grafikama, Sequencer kontrola, Kreiranje Sequencer kontrole, Kontrola putanje, Kreiranje putanje, Sintaksa Sprite kontrole, Kreiranje frejm mape, Ubacivanje Sprite kontrole, Pokretanje Sprite-a
 • Audio i video
  DirectShow, ActiveMovie kontrole, Korišćenje ANCHOR i HREF tagova, Image i DYNSRC tagovi, Korišćenje Embed taga, Korišćenje Object elementa, Audio/ActiveMovie control, Audio Layer-i
 • Napredne tehnike
  Kreiranje XML strana, Kreiranje DTD strane, Gledanje XML dokumenta, Navigacija u VRML strani
 • Povezivanje naučenog
  Formiranje Web strane, Određivanje vremenskih intervala, Kretanje objekata, Dodavanje ActiveX kontrola, Prikazivanje dinamičke strane

 

Povezani kursevi